Home >> עצות וקטעים >> חיים ומוות
בני ברוך

חיים ומוות

מידת החיים נקבעת לפי כמה שאני מרגיש חלק מהמערכת הקבועה. מצד הבורא הכל גמור, גם מבחינת האורות וגם מבחינת הכלים, רק הנברא, מצידו, "מתבשל" במצב שבו הוא נמצא. הנברא מברר את עצמו לעצמו, והשינויים שהוא עובר, ממלכות דאין סוף דרך כל המצבים, נקראים גלגולים.הגלגולים הם של הנברא בלבד. שום דבר בבריאה עצמה לא משתנה, אלא הנברא הוא שמוסיף לעצמו הבנה, הערכה והכרה במציאות שהוא מגלה סביבו יותר ויותר. בארגון בני ברוך מסבירים כי אנחנו צריכים להבין שיש לנו עליות וירידות, חיים ומוות, שינויים שהם קיצוניים מאוד עבורנו, כי אנחנו לא נמצאים ברמת התפיסה של הבריאה ומודדים את העולם בצורה לא נכונה. החיים שלנו נמדדים כלפי הכוונות שאנו צריכים להשיג, כלפי הכרה עצמית שאנו צריכים לגלות. בעולם הזה אנחנו לא חיים בחומר עצמו אלא במקדם שלו. אם אני לא מרגיש כלום, זה נקרא אפס, מת. אם מרגיש קצת נקרא חי. החיים והמוות שלנו הם בכוונה, ביחס למה שאנחנו, ולכן אין מוות מבחינת קיום המציאות. מידת החיים נקבעת לפי כמה שאני מרגיש את עצמי חלק מהמערכת הקבועה של המציאות, גם בגשמיות וגם ברוחניות.