Home >> עצות וקטעים >> חיבור
חיבור

חיבור

צריכים ללמוד יחד במחשבה אחת – איפה כוח החיבור? יש הרבה פעולות לעשות והרבה דברים לעבור עד שנרגיש בנחיצות החיבור. קודם צריך לשמוע שהחיבור הוא העיקר, ואחר כך לחפש איך לבצע את החיבור בגלל שאמרו לי שזה חשוב.

כשאני מבין שהחיבור הוא בקבוצה, אני צריך להגיע לקבוצה ולהתבטל בפניה, לעבוד עם הקבוצה ולהשתמש בה בצורה הנכונה. במקביל, אני צריך גם ללמוד ולהיות בכוונה הנכונה בזמן הלימוד, אני צריך לפתוח את הספר בשביל להגיע לחיבור עם הקבוצה.

לוקח לפחות כמה חודשים עד שאדם מתחיל להרגיש שהוא הגיע לאיזשהו כוח חיבור. הוא מרגיש שהחברים חשובים לו, הוא מתחיל להרגיש שיש לו איזו נטייה להתחבר, הוא כבר מסכים שזה חשוב ומתחיל להגיע לשיעור בשביל להתחבר, בשביל להשיג את כוח החיבור, ועושה כל מיני פעולות בקבוצה למען המטרה, והמטרה הופכת להיות החיבור ולא הבורא או הרוחניות.

זה כבר יתגלה לו בתוך החיבור.אם אנחנו נעשה את המאמץ שלנו ונלמד יחד, בזמן הלימוד נגלה יחד את כוח החיבור. כולם צריכים לשבת וללמוד יחד ולחשוב רק על דבר אחד -איפה כוח החיבור בינינו ומתי הוא יתגלה.