Home >> עצות וקטעים >> חיבור הנשמות
חיבור הנשמות

חיבור הנשמות

איך מחברים בין הנשמות? אנחנו לא יודעים מהי הנשמה, לא שלי ובוודאי לא נשמות אחרות, ואף פעם לא נדע. אנחנו צריכים לפתח את היחס אל הדבר הזה שנקרא נשמות. היחס אל הנשמות נקרא "השפעה". אני לא יודע מי אני ומי הוא, אבל אני יודע שאני אוהב אותו. זה מספיק. לאהוב את האחר זה להשיג את כוח הבורא השורה ביני לבין האחר הזה. היחס הטוב שלי לאחר הוא כוח ההשפעה, שאני נעשה חלק ממנו. תשומת הלב שלי צריכה להיות על היחסים בינינו. להשקיע את המאמצים בלהביא את עצמי להשפעה ולקשור אותנו זה לזה ביחס של אהבה. במידה של קשר האהבה בינינו יתגלו הנשמות. מה שאנחנו יכולים לעשות זה להתאמץ שהחיסרון לאהבה הזו יתגלה, והדרך לכך היא רק בקבוצה. אני צריך להגיע לשפלות של עצמי וגדלות של הקבוצה כדי שזה יקרה. אני לוחץ על החברים והם לוחצים עלי, ואז מתגלה לי נקודה קטנה של אהבה. מספיקה לחיצה קטנה על הנקודה הזו כדי להדליק אור בכל העולמות.