Home >> מילון מושגים >> זמן רוחני, ירחי העיבור
זמן רוחני

זמן רוחני, ירחי העיבור

מהו "זמן" ומהם "ירחי העיבור" ברוחניות. זמן ברוחניות לא מדבר על זמן לפי השעון או לפי איזשהו גורם חיצון שמשתנה אלא עד כמה שאני משתנה זה נקרא שעברתי זמנים אלו ואלו. לכן כשאנו לומדים על "ירחי העיבור" הרוחניים, אנו בסה"כ לומדים על השינויים שעוברים על הרצון לקבל. ובהתאם למספר השינויים האלה אנו סופרים ט' או ז' או י"ב חידושים שנקראים "חודשים". "עיבור" מלשון "עובר", עובר ממצב למצב. אז המושג "ירחי העיבור" משמעותו הוא מספר השינויים שאני צריך לעבור כדי להתפתח בתוך העליון עד למצב בו אני יכול לעבור להתפתחות החיצונה.