Home >> עצות וקטעים >> זירוז הרשימו
זירוז הרשימו

זירוז הרשימו

איך עלי להגיב כלפי הרגשות שמתעוררות בי כתוצאה מהבורא ? הבורא לא משתנה, אני משתנה ע"פ הרשימות שמשתנות בי. כל מה שאני יכול לעשות הוא לתת יגיעה ביציאת הרשימות. כשאני נותן יגיעה,אני מתחיל לראות בהתפתחות הרשימות שבי כרצויה, כי אני מבין שבעצם אני מתפתח. אני מבין שהתהליך לא פשוט, כי כמו בכל התפתחות, צריך לתת יגיעה. ומה היא אותה היגיעה ? התכללות בקבוצה ! דרך הקבוצה בלבד אני מתחיל להכיר בחשיבות ההתפתחות שלי. הקבוצה מעלה בי את חשיבות המטרה וכך אני מקבל כוחות לסבול את ההתפתחות. אם המטרה חשובה לי, אהיה מוכן להשיגה למרות שהגוף סובל. הרשימו שמתעורר בי, אותו המצב החדש מעורר בי כאב, אך אם אני נכלל מהרצון הכללי של הקבוצה, יהיה לי יותר קל לזרז את התפתחותי.