Home >> עצות וקטעים >> ונעבור לפרסומות

ונעבור לפרסומות

בשביל לקבל את גדלות המטרה מהחברה אני חייב לראות אותם כגדולי הדור.
הקבוצה היא כמו חברת פרסום שמגדילה בי את החשיבות כלפי המטרה. מתוך קנאה כלפיהם, כבוד עצמי ותאווה לאותה מטרה אני יכול להגדיל את הרצון שלי ולקצר את הדרך. אם אני מבטל את החברים או מזלזל בהם, אני קוטע את ההתקדמות של עצמי ומזיק לאחרים. אני חייב לשחק כל הזמן כאילו הם גדולי הדור בעיני, אחרת לא אוכל לקבל מהם את גדלות המטרה.