Home >> שיעורי קבלה >> ואהבת לרעך כמוך
ואהבת לרעך כמוך

ואהבת לרעך כמוך

"ואהבת לרעך כמוך" – כמו שמדדת איך לנצל את הזולת לטובתך, אתה מודד את איך לנצל את עצמך לטובת הזולת לפני כל שיעור ולפני כל קטע שקוראים מהזוהר צריכים לחזור לכוונה: אנו מתעסקים עכשיו בתורה הפנימית שמתגלה בתוך האדם בזמן לימוד הזוהר אני משתדל לאתר את התנועות הפנימיות וההשתוקקות בעצמה היא התפילה אי אפשר לקנות את העולם הרוחני בשכל אלא רק ע"י ההשתוקקות שמושכת את המאור המקיף ההבחנות "אמת ושקר" הן כלפי שלום הכלל, וההבחנות "מר ומתוק" הן כלפי הטוב הפרטי; בהבחנות בין שניהם נברא האדם – דרגת המדבר התיקון הוא ש"אמת ושקר" יהיו מורגשים בי כמו "מר ומתוק", זה נקרא "ואהבת לרעך כמוך" עד כמה שהאדם מתקדם יותר, הוא מרגיש בכל פעם את עצמו כלא מתקדם חוץ מאהבת החברים, כל העסקים שאנו עושים בהתקדמות הרוחנית הם עסקים מדומים שלא מביאים את הרווח הרצוי אם האדם לא מצרף לכל פעולה כוונה לדבקות בין החברים, לא נוצר בו כלי רוחני על ידי היגיעה לנטרול המרחק ביני לבין חברי הכלי העולמי, אני בונה את הכלי הרוחני ברוחניות אין מדידות בגודל, אלא מדידות איכותיות הרגשת חוסר ידיעה מפתחת בנו חיסרון לקשר עם העליון