Home >> מילון מושגים >> התפתחות
התפתחות

התפתחות

מהי התפתחות ברוחניות? האור משפיע על הרצון לקבל, עד שהרצון לקבל מקבל את הצורה הרצויה בבחינה ד', התהליך כולל ארבע שלבים של התפתחות הרצון ונקרא ד' בחינות דאור ישר. אין שלבי ההתפתחות ברצון לקבל מראש, אלא האור שמשפיע לו מזמין בו כאלו תגובות שהן נקראות "ארבע שלבי ההתפתחות שברצון לקבל" והם לא נמצאים מראש ברצון לקבל. 
זאת אומרת, קודם כל האור משפיע על הרצון לקבל ואז הרצון לקבל הופך להיות בחינה א'. האור ממשיך להשפיע על הבחינה א' הזאת של הרצון לקבל, ובחינה א' הופכת להיות בחינה ב'. האם נשאר משהו מבחינה א'? נשאר רק רושם ולא יותר מזה. כל הרצון עובר לבחינה ב', אחר כך האור מפתח אותו לבחינה ג' ואחר כך לבחינה ד'. האם נשאר משהו מבחינת שורש, א', ב', ג', אם הגענו כבר לבחינה ד'? נשארת רק ההתפעלות, ההתרשמות הפנימית.