Home >> עצות וקטעים >> התעוררות לאור
התעוררות לאור

התעוררות לאור

איך להוסיף על הבקשה שלי לבורא ולחזק אותה? האור מגיע אל הרצון שנמצא ביחס בין הנשמות. לכן, אם אני רוצה לחזק את הבקשה, קודם כל עלי לעורר את עצמי בכל מיני פעולות, להגיע עם ההתעוררות הזו לקבוצה, לקבל מהקבוצה התעוררות שיהיה לי רצון להשפיע ולהתקשר עם אחרים. ככל שאעורר עצמי ואכנס כך לתוך הקבוצה, באותה מידה אקבל מהם תגובה, התעוררות, שממנה עלי להתפעל כמה שיותר, וזה מה שיאפשר לי פנייה לאור המקיף. מדוע בעצם ? כי אם אני פונה לקבוצה, סימן שאני מעדיף השפעה על קבלה, מעריך את הקבוצה יותר מאשר את עצמי. הפנייה לקבוצה בונה אותי נכון מבחינה רוחנית, כי אני מתפעל מהם, מוכן לקלוט מהם כל מה שהם מספרים לי, כמו ממקור קדוש. בצורה כזו אני כבר מעל לאגו שלי ומבקש תיקון, לחזור למוטב. בקשה שכזו מזמינה את האור המחזיר למוטב.