Home >> מילון מושגים >> השתתפות עצמית
השתתפות עצמית

השתתפות עצמית

מהי "השתתפות עצמית" בתהליך ההתפתחות של הבריאה. אנו לומדים בחכמת הקבלה שהרצון לקבל שהבורא ברא מתפתח לפי תוכנית הבריאה על ידי השפעת האור העליון שפועל עליו כל הזמן. הרצון לקבל עובר כל מיני מצבים תחת ההשפעה הזו עד שמתגלה בו מצב מיוחד שנקרא "השתתפות עצמית". ה"השתתפות העצמית" שמתגלה היא בכך שהוא יכול ללוות את ההתפתחות שלו בהסכמה או ללא הסכמה. כלומר ההתפתחות ממשיכה להתנהל לפי התוכנית שנקובה כבר מראש, אלא שהאדם מגיע למצב שיש בידו יכולת הכרתית להסכים או לא להסכים עם התוכנית. כדי להסכים עם ההשגחה, עם האור, הוא צריך לעשות פעולות רבות, לא כל כך קלות וגם בלתי נעימות, של העלאת חשיבות האור שפיתח אותו והכרה בגדלותו של "המנהל".