Home >> מילון מושגים >> השתוות
השתוות

השתוות

מהי השתוות רוחנית ? אני לא יודע מי ומהו הבורא, מי ומהו האור העליון. אני לא מכיר אותם. הכול נסתר. כל העולמות נסתרים מאיתנו ומה אני כן מרגיש? את העולם שלי הקטן. איך אני יכול להרגיש את כל המציאות? אומרים לך שיש לך נקודה שבלב ויש לך משהו שנקרא קבוצה, ואתה צריך להתחבר איתם, להידבק לדופן הרחם, לקבוצה. כמו שכתוב בספרים.

צריך להתחבר לקבוצה, לשבור את האגו שלך כדי להתחבר אליהם ובכך תגלה את הבורא. מה שנקרא "ואהבת לרעך כמוך" ו-"אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך". אנחנו צריכים להגיע לתכונות האלו ואז נהיה דומים לבורא. השתוות רוחנית הינה הכרה ,הבורא הוא כוח ההשפעה והאהבה ואני רוצה לרכוש את התכונות האלו ואז אני אהיה איתו בהשתוות צורה.