Home >> עצות וקטעים >> השקעה ויגיעה
השקעה ויגיעה

השקעה ויגיעה

מה היא השקעה ויגיעה? השקעה ויגיעה היא כאשר אני משתדל לקרב עצמי לתמונה השלמה, שבה אני מחובר למערכת הנשמות. ההשתוקקות שלי להיות כבר עכשיו באותו המצב, נקראת השקעה ויגיעה. ההשתוקקות למצב זה עוברת לפעולות – "כל מה שבידך ובכוחך לעשות עשה". ההשקעה והיגיעה היא כל מה שאני עושה בפועל, בתוך הסביבה שלי (רב, ספרים, קבוצה) בכדי להגיע לאמונה באותה התמונה השלמה. ומה זה נקרא "כל מה שבידך ובכוחך לעשות עשה"? אנחנו צריכים להשתוקק כמו ילדים קטנים. לשאול את עצמנו בכל רגע, האם אנו עושים פעולות כמו ילדים לגילוי העולם? או שמא אנחנו נעים על מי מנוחות?