Home >> עצות וקטעים >> השיטה, היא שיטה פשוטה
שיטה

השיטה, היא שיטה פשוטה

תמיד צריך להיות במצב של עלייה לכיוון המדרגה החדשה. מיד אחרי שקבעתי שמדרגה הזאת החשובה ביותר, השפעה, חיבור, אהבה, איחוד, טוב ומיטיב, ואני בחיבור. מיד עכשיו, אני חייב להשתדל לאתר את חשיבות האגו, אבל זה אם אני מתייחס אליו נכון. אני חייב לאתר את האגו החדש, רצון לקבל החדש, החייב להתגלות למדרגה הבאה. כי הוא נמצא בי, הרשימות נמצאות, אני רק צריך עכשיו לעבוד אתם. השיטה היא שיטה פשוטה. אתה תמיד צריך תמיד לעלות, שכאן זה הקבלה וכאן ההשפעה, למעלה מהקבלה. למעלה מהקבלה. זה נקרא אמונה למעלה מהדעת. ומה שהיה לך במדרגה הבאה, שהשגת את האמונה, היא הופכת להיות לך לאגו, לדת. באה מדרגה הבאה, מקלקלת אותה, אתה שוב צריך להתחיל לעלות. אז נראה לך שהכול מקולקל, שמה שהשגת זה נעלם. לא, זה עכשיו בדרגה החדשה, אתה נמצא באגו החדש, בקבלה חדשה, שצריכים לעלות.