Home >> מילון מושגים >> הצדקה והסכמה

הצדקה והסכמה

מהם הצדקה והסכמה ברוחניות ?ההסכמה עם הבורא היא בעניין הבריאה שברא, כשאנחנו מגלים את הפעולות שלו כפעולות שלמות וטובות. זאת לא רק הסכמה ויש כאן הרבה שלבים. נשאלת השאלה למה אני צריך לתקן הכלים שלי כדי להגיע להצדקה, עד כדי כך שאפילו אם הוא לא היה עושה כלום, גם אני לא הייתי עושה כלום כי אני כבר מבין את כל הבריאה לכל עומקה, אני מבין שזה נפלא ושיש כאן אהבה כל כך אינסופית מצידו. בעצם כל העבודה שלנו היא להגיע להרגשה והבנה בלב ומוח כדי להכיר את כל מה שהוא עשה.