Home >> עצות וקטעים >> העצמאות היא בבחירה
עצמאות

העצמאות היא בבחירה

במה מתבטאת עצמאותי, אם לאורך כל הדרך אני מרגיש ומסכים כי "אין עוד מלבדו" ? העצמאות היא בנקודת הבחירה בלבד ! אנו לומדים כי "הבורא מביא את האדם לגורל הטוב ואמר לו קח לך". כלומר, אני יכול לבחור מעתה מה ישפיע עלי – תכונותיי הפנימיות או הסביבה. איך אעשה זאת ? אקבל את ערכי הסביבה עם כמה שפחות הפרעות פנימיות. עד עתה כלום לא היה תלוי בי. מה שאני היום, עד לרגע בו הגעתי לסביבה, מורכב מכל מה שספגתי בחיי. כעת עלי להשתדל לנטרל את הדברים הללו בכדי שאוכל לקבל את השפעתה של הסביבה. אם אני מחליט, שעם הסביבה הזו אני הולך למטרה, אז אין לי ברירה אלא להיות בה כתינוק, שרוצה ללמוד ולהעתיק כל דבר ודבר שרואה. היחס הזה כלפי הסביבה שלנו, הוא מקום הבחירה. אז תבחרו !