Home >> מילון מושגים >> העלאת מ"ן
העלאת מ"ן

העלאת מ"ן

מהי "העלאת מ"ן". "העלאת מן" זו הבקשה להיות דומה לבורא שמגיעה מתוך מצב שבו האדם מרגיש את עצמו בחוסר אונים, בעירום וחוסר כל ואף אחד אינו יכול לעזור לו, כמו במדבר. האדם מרגיש שאין לו שום אפשרות להגיע להשפעה ולאהבת הזולת, והחיסרון לזה כל כך גדול אצלו עד כדי כך שאפילו המצב שיש לו כל טוב בגשמיות, מורגש אצלו גם כמדבר. הוא מרגיש את עצמו שנמצא מתייבש, שנמצא בין האריות, הרצונות שלו שאוכלים אותו, הוא מרגיש את עצמו שהוא נמצא במצב של סכנה שהוא לא יכול לצאת ממנו להשפעה ואהבה ואז מתוך זה הוא צועק. הוא מעלה את הצעקה שלו למעלה שרק את זה הוא רוצה, כי בלי זה כל הטוב שיש לו בשבילו זה מדבר.