Home >> מילון מושגים >> העולם הזה והעולם העליון
העולם העליון

העולם הזה והעולם העליון

מהם "העולם הזה" ו"העולם העליון" ומה זה נקרא "לעבור מעולם לעולם". תמונת המציאות שבאדם כשהיא נתפסת בהרגשה המכוונת פנימה, לתוך עצמו, נקראת "העולם הזה", וכשהיא מורגשת בתפיסה המכוונת מחוצה לו, נקראת "העולם העליון", "העולם הרוחני". כלומר המעבר מ"העולם הזה" ל"עולם העליון" הוא בתפיסת המציאות שלנו, והוא מושג על ידי שיטה הנקראת "חכמת הקבלה" שמסבירה לנו איך ניתן לתקן את הקשר בינינו, כך שבקשר הזה אנחנו נרגיש את העולם העליון, את העולם הרוחני. חכמת הקבלה בני ברוך מתארת לנו איך להתייחס זה אל זה בצורה נכונה, בחיים האלה כאן, עם כל מה שיש לנו בעולם הזה, ואז נתחיל להרגיש שבינינו נמצא כוח עליון ונרגיש את מערכת הקשר הרוחנית. ואז כשנמצאים ונכללים שם, ברשת הזאת, ביחסים החדשים האלו שמתגלים לנו, ממש נספגים ביחסים האלו עד כדי כך שההרגשה שיש לנו עכשיו בגוף הפיזי שלנו, שכל אחד קיים בפני עצמו, נעלמת מהתפיסה שלנו. בשלב זה נאבדת הרגשת זמן, תנועה ומקום, ואז אין חיים ואין מוות. זה נקרא שאנחנו, במודעות שלנו, בתפיסת המציאות שלנו, עוברים מעולם לעולם וזה דבר מעשי שכולנו צריכים לעסוק בזה, בצורה פשוטה, ארצית וגלובאלית.