Home >> עצות וקטעים >> העולם האינטגרלי

העולם האינטגרלי

הבית בוער ואנחנו חייבים לכבות את השריפה.
כשאנחנו פונים לאנושות אנחנו צריכים רק להסביר את הטבע, להראות עד כמה הכל מחובר ואיך הכל תלוי זה בזה. אנחנו יכולים להסתמך על דברי מדענים, סוציולוגים, פוליטיקאים, גורואים שונים וכו', העיקר שהאנשים יקבלו את הרושם שהפתרון הוא בחיבור.