Home >> מילון מושגים >> המשיח
המשיח

המשיח

מהו המשיח שצריך להגיע על חמור הלבן ומהו שופרו של משיח. המשיח זה לא איש בשר ודם, אלא אור העליון הכללי של אין סוף, אור ה"יחידה" הכולל. לכן התפשטות חכמת הקבלה בעולם נקראת "שופרו של משיח", כי היא מכינה את הכלי לביאת ה"משיח". ולמה הוא צריך להגיע על חמור הלבן? כי הוא מלבן לנו את כל החומר (את כל הרצון לקבל שלנו).