Home >> שיעורי קבלה >> המציאות האמיתית

המציאות האמיתית

מציאות העולם הזה ניתנה לי כמשחק, כתרגילים, לצורך האימון, כדי להשיג כאן חושים חדשים, הרגשות חדשות, לחדד את עצמי להכרת הרע, להכרת הטוב. וכשאני גומר את המשחק או מסיים אותו בשלבים, אני מתחיל להרגיש מתוכו את המציאות הנכונה, האמיתית, הנסתרת מחושיי בינתיים

הסביבה של האדם
הכל תלוי בכלים של הנברא. אנחנו נמצאים במצב הקבוע, הסביבתי, שלא משתנה. הסביבה הזאת זה אור אין סוף, הבורא, הטבע, תכונת ההשפעה המוחלטת, תכונת האהבה החלוטה, ששורה וממלאה את הכול. ואין אנחנו יכולים לגלות את האור הזה, את האלוקות הזאת, את הבורא, את היחס שלו אלינו, אלא לפי הכלים המתאימים. לכן כל השיטה היא איך להתאים את עצמנו להרגשת האלוקות.

יראה
הכלי המתאים לגילוי היחס של הבורא אלי, מצידי, הוא פחד שאני לא אוכל לקבל את היחס שלו אלי, ביחס הנכון שלי אליו. שאם יתגלה היחס שלו אלי, שזה התענוג היחיד שבאמת קיים בטבע, אני חייב להיות מוכן לקבל אותו בכלי שנקרא יראה. שאני לא יקבל את היחס הזה לעצמי ואיהנה, אלא שיהיה לי בדיוק את אותו היחס אליו.

ההבדל בין קדושה לקליפה
עלינו להתחיל להרגיש שחוץ מיראה, שזה היחס הנכון כלפי הבורא, אנו לא צריכים דבר. זו באמת תחילת העבודה של האדם, ששם הוא מתחיל להבדיל בין קדושה לקליפה. שקדושה נקרא שכל הזמן הוא נמצא בדאגה שהבורא יספק לו את התמיכה הנכונה, היחס הנכון לגילוי הבורא, לגילוי האהבה של הבורא אליו, ושהדאגה הזאת כל הזמן תשלוט בו. כי אם היא תתקלקל, אם הוא לא נמצא ולו לשנייה במצב בדרך בדאגה על זה, אז האדם מייד נופל לקליפה. אם לרגע הוא נהנה מזה בעצמו, זאת הקליפה.

התפתחות הכלים
הבורא נהנה מההנאה שלנו, ולכן אנו צריכים לדאוג להתפתחות הכלים. שלא מספיק לנו להיות בחפץ חסד או בקבלת העולם הזה.

מה זה אור עליון?
העולם הזה הוא הניצוץ שברא את הרצון לקבל, וכל יתר התפתחות הרצון לקבל היא על-ידי הרגשת הנותן. ואני לא יכול להרגיש את הנותן אם אני לא נמצא באותה התכונה כמותו; לפי מידת ההשפעה שלי, ארגיש השפעה מהבורא וזה נקרא האור העליון.

יראה אמיתית
אנחנו לא יודעים מה זאת יראה. אנחנו חושבים שזה פחד, אך זה לא הפחד המוכר לנו אלא פחד שאני אהיה מסוגל או לא מסוגל לקבל את הרגשת האהבה שלו. זהו דבר מאד רחוק מאיתנו.

חשובה לנו ההרגעה
מטבענו, אנו משתוקקים להרגיע את עצמנו על-ידי כל מיני פעולות, מנהגים, הרגלים, שבעזרתם יהיה לנו פיצוי פסיכולוגי ונוכל להרגיע את עצמנו. כלומר לא חשובה לנו האמת, אלא חשובה לנו ההרגעה.

חלוקת התפתחות האנושות
ניתן לחלק את כל התפתחות האנושות ל-2: 1- דרגת ההתפתחות המחייבת את האדם להגיע בכל מצב להרגעה עצמית. 2 – כשהאדם מבין ששום פעולה או אמצעי שנמצא כאן לפניו בצורה הפשוטה, הרגילה, לא פועל, ושהוא חייב להשיג את השורש.

"המאור המחזיר למוטב"
אין פעולות בעולם שלנו שעל-ידן אנחנו יכולים באמת להגיע לאלוקות, אלא אנחנו יכולים לגלות אמצעי חדש, אחר לגמרי, שנקרא "המאור המחזיר למוטב", ועל-ידי אנחנו מתחילים לפתח את עצמנו.