Home >> עצות וקטעים >> הכתר שלך – הוא המלכות שלי

הכתר שלך – הוא המלכות שלי

כתר שלי ממלא את מלכות שלך ולהיפך, ובהתאם לכך יש בינינו קשר רוחני.

יש בינינו קשר לפי מה שאחד רוצה והשני יכול לתת, ומופעל מעין שירות בינינו, מרצון לקבל לרצון לקבל, כמו ז"ת ד'בינה המשפיעה לזו"ן. כך אנו מגלים ט' ראשונות, תכונות ההשפעה, ובונים פרצוף. בשביל לבנות פרצוף אני חייב להיקשר לרצון זר, כמו כתר (רצון שלי) למלכות (רצון שלך).

אנחנו חייבים לרכוש זה את החיסרון של זה, להתקשר בפועל למישהו אחר ולהשפיע לו. בלי זה אין לא נשמה ולא פרצוף.  עשר הספירות המרכיבות פרצוף הן תיאור הרצון שלי וכיצד הוא יכול למלא את הרצון של מישהו אחר. אני ממלא אותך ואתה ממלא אותי, ובהתאם לזה יש קשר בינינו.