Home >> עצות וקטעים >> הכרחיות להתפתחות
הכרחיות להתפתחות

הכרחיות להתפתחות

איך נבר את הרצון אם לא נחיה חיים מלאים בגשמיות? אי אפשר להתעלם מהעובדה שאנו חיים בעולם הזה. אדם צריך להיות נשוי, לעבוד לפרנסתו, ולהיות אזרח לכל דבר. העולם אינו בנוי בצורה מקרית, וכל התנאים הסביבתיים האלה ניתנו לנו מלמעלה בכוונה, כהכרחיות להתפתחותנו הרוחנית. קיבלנו תנאים מסוימים בעולם הזה, ובתוכם אנחנו צריכים לעבור את התיקונים. כל אדם, גם אם הוא מקובל, חייב לדאוג שחייו יהיו מסודרים בצורה המקובלת בעולם, ולדאוג למשפחה, לילדים, לעבודה, לדירה, לפנסיה, לחופש, ולכל דבר אחר שצריך. נתנו לנו זמן ללימוד תורה כמה שעות לפנות בוקר, כשבעצם אנחנו גונבים את הזמן הזה משעות השינה של הלילה, ואם אפשר ללמוד גם שעה לפני השינה, מה טוב. גם רב"ש ובעל הסולם עבדו לפרנסתם, קמו מוקדם לפנות בוקר ללמוד לפני העבודה, ובערב, כשכולם נחו, הם למדו שוב. אנחנו לא צריכים לעזוב את כל העסקים הגשמיים שלנו, אלא לכל דבר לתת חשיבות. אסור לזלזל בחיים האלה ולהתנתק מהם. הנשמה היא הרצון לקבל המתוקן בעל מנת להשפיע, ורק אם נברר את הרצון הזה נוכל לתקן אותו ולקבל נשמה. איך תברר את הרצון הזה אם לא תחיה חיים מלאים בגשמיות?