Home >> עצות וקטעים >> הכנה וחיסרון
ספר הזוהר

הכנה וחיסרון

מה לעשות כדי להישאר בכוונה בזמן הקריאה בזוהר?

בכדי להישאר בכוונה נכונה בזמן הקריאה בספר הזוהר עלינו להכין את עצמנו לפני השיעור, כבר מהערב הקודם. לקרוא קטע לפני שינה ומיד כשאני קם בבוקר לעורר בעצמי את המחשבות הנכונות. והעיקר הוא החיסרון כי בלי חיסרון לא נגיע לכלום. אנחנו חייבים לייצב לפנינו את החיסרון הנכון – אם אני פועל מתוך הרצון לקבל, עלי לבקש תיקונים, ואם אני פועל מתוך השפעה אז לדרוש מימוש, אבל החיסרון צריך להיות ברור לי בזמן השיעור.