Home >> מילון מושגים >> הכלי הרוחני, נשמה
נשמה

הכלי הרוחני, נשמה

מהו ה"כלי" ברוחניות ובגשמיות ומהי "נשמה". רוחניות נמצאת אך ורק בכלים שנמצאים בין בני אדם. כלומר אך ורק הרצונות המשותפים בין בני אדם נקראים "כלי רוחני", והרצונות האלו לא יכולים להיות באף אחד מבני האדם עצמם, אלא הם יכולים להתעורר אך ורק מהפעולה המשותפת שנקראת "ערבות", "אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך" "ואהבת לרעך כמוך". כלומר ה"נשמה" זה לא הרגשה אישית אינדיבידואלית פנימית של האדם, אלא אך ורק הרגשה משותפת בין כולם.

זאת אומרת, שמה שנראה לנו בגשמיות שה"כלי" זה כל אחד מאיתנו, אז ברוחניות זה ההפך, ה"כלי" זה כל מה שנמצא בינינו, החלק המשותף בינינו. לכן אנו אומרים ש"גשמיות" זה "כלי דקבלה", היינו בספיגה פנימית ו"רוחניות" זה "כלי דהשפעה", היינו בהשפעה חיצונית, החוצה.