Home >> שיעורי קבלה >> הגישה החדשה לחיים
הגישה החדשה לחיים

הגישה החדשה לחיים

כיום אנו מבינים שלא ניתן לסדר שום חברה אם לא נביא לה גישה חדשה לחיים. מושג הכסף נעשה עכשיו מאד מעורפל, ואנו חייבים לגלות לכל האנושות שצרכנות מאוזנת עם הטבע וסיפוק בחיבור עם האחרים זהו עתיד העולם

אנחנו צריכים להגיע לגילוי הבורא, לשם זה נתנו לנו שיטה – חכמת הקבלה, תורה, שעל-ידי יגיעה נגיע לגילוי הבורא.

הבורא זו תכונת ההשפעה שמתגלה בתוכנו, בתוך הרצון לקבל, שהוא כל המהות שלנו. ומפני שהחומר שלנו ממש הפוך במהותו מהבורא, מתכונת ההשפעה, יש מקום ליגיעה – לרצות מה שהפוך ממך. ואין כפיה ברוחניות – עד שלא נרצה באמת שתכונת ההשפעה תתלבש בחומר הזה, זה לא יקרה.

אין שום עבודה או יגיעה במציאות שלנו, אלא כדי להשיג במקום החיסרון המקורי שבנו – על מנת לקבל, חיסרון להשפיע. וכל היתר בא לנו כתיקון מלמעלה.

גילוי הבורא – גילוי תכונת ההשפעה ברצון לקבל, לפי השתוות הצורה. לכן לפני קריאת הזוהר הרצון לקבל צריך להיות בחיסרון לגלות את תכונת ההשפעה, הבורא – אהבה לכולם.

באנושות הכללית יש חלק שמקבל התעוררות – ישראל. הקבוצה הזאת חייבת לעשות בתוכה תיקון של ערבות, ומתוך הכוח שלהם עליהם להתחיל להשפיע לכולם. בעצמם הם צריכים להיות "ממלכת כהנים" – רק בהשפעה, ומתוך ההשפעה הזאת להפוך ל"גוי קדוש" – שימוש באותו הרצון בעל-מנת להשפיע. זהו חוק הקיים בטבע שאותו חייבים לקיים – בטוב – בבחירה חופשית, או ברע – על-ידי כוח מחייב.

כדי לשמור על הדריכות של הערבות, עלינו לשמור על דאגה הדדית – אם אתה תדאג, הדאגה שלך תעבור ליתר האנשים וגם הם ידאגו.

באומות העולם יש חיסרון לערבות מתוך הרגשת המשבר, ואצלנו לא – אנו ממתיקים את הרצון לקבל שלנו עם מה שאנו לומדים וסותמים אותו, וכך אפילו את החיסרון שהם מרגישים אנו לא מרגישים. בפועל אין לנו כלום, אך אנו מעל כל חסרונות העולם הזה. להם חיסרון הרבה יותר גדול מאיתנו – הם לא יודעים מה לעשות מבוקר ועד ערב. ולכן אנו יותר גרועים ורחוקים ממטרת הבריאה לפי החיסרון שלנו. כתוצאה מזה הם מגיעים אלינו עם שנאה – כי האור העליון משפיע עליהם כדי לעורר אותנו. לכן בכל הזדמנות אפשרית, כל שעלינו לעשות הוא עבודה בערבות בקבוצה, כדי להשפיע אותה לעולם.

העולם מגלה את החיסרון לערבות מתוך המשבר, מתוך המכות. רע להם והם מגלים שהרע הזה מגיע היום מתוך זה שהאנושות לא קשורה זה לזה. וכך מתחיל להתוות בהם חוסר לחיבור. הם לא יודעים על-ידי מה לעשות זאת ובצורה אינסטינקטיבית הם פונים אלינו. ואם לא נביא להם את שיטת התיקון הם יפנו אלינו בצורות מאד קשות. הם יעבירו את הייסורים אלינו והייסורים שנרגיש יחייבו אותנו לממש את התפקיד.

אנו חייבים לעורר בעם ישראל חיסרון לחיבור. ואם אנו לא נעורר אותם, כוחות חיצוניים יאלצו אותם לעשות זאת.