Home >> שיעורי קבלה >> האם ניתן לשנות את המציאות?
מציאות

האם ניתן לשנות את המציאות?

המציאות לא משתנה – קביעת המציאות משתנה, והיא משנה את החיים שלנו מקצה לקצה הזוהר ניתן לנו כדי להחזיר אותנו למצב המתוקן – נשמה אחת שמגלה את הבורא האחד איחוד שלא למען המטרה הנכונה, גורם להרס למעשה, עד היום כל העולם נמצא בחורבן בבל, עד שלא נתחיל להקים אותו הסיבה לכל הרע בעולם היא חוסר קשר עם המערכת האלוקית בימינו, שתי הקבוצות שיצאו מבבל – הקבוצה המקורית (אומות העולם), והקבוצה שהייתה ברוחניות וירדה ממנה (ישראל), מחפשות דרך משותפת לתיקון העולם בכול רגע עלינו לחפש אפשרות חדשה להתקדמות, וההתקדמות הנכונה היא תמיד נגד הרצון בניית הכלי הרוחני היא תמיד בהרכבה בין הכוחות המנוגדים, ואף אחד מהם לא נעלם או נעדר על האדם "לתת גז" – לכוון את עצמו למטרה, וכל מה שיהיה בדרך, לא תלוי בו.

לקבל כל מצב ומצב בדרך כהכרחי כתוצאה מהאופן שבו נכתב הזוהר – בקבוצה, הוא משרה את תחושת האיחוד על הלומדים אותו הבורא שבר אותי בכוונה כדי להראות לי את נקודת הפער ביני ובינו; ממעלה למטה, הוא לא יכול לדלג עליה, ואני ממטה למעלה, יכול לכסות אותה, עד למצב דבקות השלימה שמעולם לא היה הסתר א' – האדם מבין שהבורא מתייחס אליו טוב, אך מרגיש שהוא מתייחס אליו רע; אחוריים של הבורא – זה קשר עם הבורא, אבל קשר לא יפה אנו לא מגלים את הבורא, אנו מגלים אותו בנו בהתעלותי מעל המקרים, אנו מגלה את פני הבורא, שמכין לי אותם, כדי שאתעלה מעליהם "מתפקר" – מי שתולה את הכול במעשה עצמו, וכתוצאה מכך מנותק ממי שייצב עבורו את המצב – הבורא הערכים שלנו, התכונות והיחסים, בונים לנו רשת שדרכה אנו רואים את מציאות חיינו; הכול תלוי באופן שבו מסודרת מערכת הערכים הפנימית שלי לא דורשים ממך להתמודד עם החיים; דורשים ממך רק דבר אחד – שתגלה את המקור על-פני כל מה שהוא מציב לך