Home >> שיעורי קבלה >> האם יש חיי נצח?
האם יש חיי נצח

האם יש חיי נצח?

כאשר אנו מלמדים את חכמת הקבלה במעגלי הלימוד השונים של עמותת בני ברוך – קבלה לעם,  אנו נתקלים בשאלות רבות הנוגעות לגלגולי נשמות וחיי נצח. החלטנו לרכז כמה מהן ולענות עליהן במרוכז.

גלגולי נשמה
הנשמה היא הרוח החיה שבתוך הגוף שלנו, והיא נבנית רק בהתאם להתפתחות הרוחנית של האדם. למעשה, לפני שהאדם מגיע אל חכמת הקבלה הנשמה שלו רדומה ואינה פעילה, ובעצם אינה מתגלגלת. ברגע המפגש של האדם עם חכמת הקבלה מתעוררת בו הנשמה, והאחריות על התקדמות חייו עוברת אליו. מרגע זה הנשמה מתחילה להתפתח ולהתגלגל, ממצב למצב ומחיים לחיים.

לכל נשמה יש שורש רוחני והיא מהווה חלק מסוים מהפאזל של הבריאה כולה. נשמת אדם לעולם תתגלגל בגוף אדם, בשל מיקומה המיוחד בפאזל הכללי. כאשר מוזכרת בכתבי הקבלה התגלגלות של אדם בבעל חיים, מדובר תמיד על מצבים פנימיים שעובר אותו אדם ודרגות רוחניות שונות שהוא נמצא בהן ולא על התגלגלות הנשמה האנושית בגוף של בעל חיים.

כל המיסטיקנים השונים שמתיימרים לספר לנו מה היינו בגלגול הקודם אינם מסוגלים לעשות זאת באמת. הם יכולים להתחבר אל תת המודע שלנו ולראות את האמונות שלנו או דברים אחרים, וייתכן שהם באמת מאמינים בעצמם שהם רואים את הגלגולים הקודמים שלנו, אבל מדובר בדמיונות שווא. רק אדם שמתעלה לעולם הרוחני באמצעות חכמת הקבלה יכול לראות את כל תקופות החיים שעבר ולהבין את הסיבות שהניעו כל אחד מהגלגולים שעבר.

העולם הזה והעולם הבא

בלימודי הקבלה בבני ברוך אנו חוקרים את המציאות, כפי שעשו כל המקובלים בכל הדורות. חקירתם של המקובלים הביאה אותם להרגשה של "העולם הבא". הם לא מתו וחזרו לספר לנו על החוויות שלהם, אלא למדו להרגיש את העולם הרוחני, שנקרא גם העולם הבא, ולחיות בו בצורה פנימית במקביל לחיים המלאים שהם חיו בעולם הזה. לאותה הרגשה בדיוק כולנו צריכים להגיע, ואין מה לחכות למוות כדי להגיע לעולם הבא.

כאשר הגוף הפיזי שלנו מת הנשמה ממשיכה במסע שלה. אם הצלחנו לפתח את הנשמה שבנו במהלך החיים היא תמשיך את קיומה גם לאחר המוות של הגוף, ואם לא הצלחנו בכך, הנשמה תשוב, בגוף חדש, לגלגול חיים נוסף, עד שתגיע להשגת הרוחניות המלאה בעודה חיה בגוף אנושי בעולם הזה. מי שהנשמה שלו כבר הגיעה לקיום בדרגה רוחנית מתחיל את הגלגול הבא שלו מאותה דרגת התפתחות רוחנית בה הפסיק הגלגול הקודם.

אנשי הנצח
הרב"ש, שבני ברוך ממשיכים את דרכו,  המשיל את התגלגלות הנשמה בגוף לפשיטת חולצה מלוכלכת ולבישת חולצה חדשה. מי שהגיע להשגה רוחנית ונשמתו כבר ערה ומודעת, חווה את החיבור הרוחני לכוח העליון כעיקר קיומו ואת המציאות כשלמה ונצחית. לכן, המוות הוא רק החלפה של חולצה אחת באחרת, של גוף אחד באחר, ואילו קיום הנשמה הוא נצחי. עכשיו עלינו לדאוג להחיות את אותה הנשמה.