Home >> מילון מושגים >> דמיון והשגה
דמיון והשגה

דמיון והשגה

 

מהו ההבדל בין דמיון והשגה. מי שנמצא בדמיון הכול בדמיון אצלו. כוח הדמיון הוא חזק מאוד ולכן אי אפשר לבדוק אותו. עם דמיון אי אפשר לעשות כלום, מלבד עבודה בחברה. וכשהאדם נכלל עם החברה, הם מייצבים את הרמה שלו ואז הוא מקבל את ההבחנות האמיתיות בהשגה. האדם יכול לבדוק אם הוא נמצא בהשגה או לא, רק לפי הכלים, כלומר שבאמת יש לו מחשבה בלתי פוסקת על "ואהבת לרעך כמוך", וזה באמת הכלי שלו, שעבור הכלי הזה הוא עובד ולצורך הכלי הזה הוא פועל. כל ההבחנות הם רק מתוך הכלים.