Home >> עצות וקטעים >> דאגה לקידום הזולת ברוחניות

דאגה לקידום הזולת ברוחניות

כאשר אדם נותן יגיעה כלפי זולתו לקידום הרוחניות שבהם, זה מקדם אותו בשלבים השונים.

גם אם אדם לא הגיע בעצמו לרוחניות, אבל הוא דואג לזולתו בעניין זה, הוא מקבל
את שכרו, כמו יהושע בן-נון שהיה עוזרו של משה ולא למד בעצמו. הוא שימש כיד
ימינו של משה, כעוזרו, ולכן נוא רכש את דרגת ה"משה" אחרי משה והוביל בעצמו
את העם, וזהו שכרו.