Home >> עצות וקטעים >> דאגה הדדית

דאגה הדדית

הדאגה שלנו זה לזה היא דאגה פנימית לחשיבות המטרה.

מחשבות הלב עוברות לאחרים ללא מילים, ואנחנו צריכים, עם המחשבות האלה, לדאוג אחד לשני בצורה הדדית. הדאגה צריכה להיות על גדלות המטרה – שאנחנו רוצים לחזק את תכונת ההשפעה, וזו המטרה שתהיה מול עינינו תמיד. ערבות.