Home >> עצות וקטעים >> גילוי והסתר
גילוי והסתר

גילוי והסתר

איך להתייחס נכון לחבר בנפילה? אם אני רואה שהחבר נפל מהכוונה אני צריך לעזור לו מבחינה חיצונית, ובפנימיות להצדיק אותו, ולחשוב שאני הייתי נופל הרבה יותר נמוך. ויותר מזה, אני צריך לראות שהבורא סידר לחבר נפילה כדי  שאני אתעלה מעל המחשבה הזאת ואבין שהחבר נמצא בגמר תיקון, ובגלל הקלקול שלי אני רואה אותו כאילו הוא נפל.