Home >> עצות וקטעים >> גילוי החיסרון
גילוי החיסרון

גילוי החיסרון

איך אני יודע מה החיסרון של החבר? החיסרון הוא החיבור שלך עם החבר ועם כולם. מהו אותו חיבור, איך להצליח בו, את זה אתה תגלה לבד. הכוונה היא שכולם מחוברים לרשת אחת שאין בה פגם, ואתה צריך להיכנס לאותה רשת, להיות חלק ממנה, כמו איבר כחלק מגוף, וזה נקרא להיכנס ביניהם.