Home >> עצות וקטעים >> בעיתו או אחישנה
בעיתו או אחישנה

בעיתו או אחישנה

התקדמות רוחנית היא רק ב"אחישנה" ובשביל זה צריך להתאמץ. אם אני לא לוחץ על עצמי לחיבור ונותן יגיעה נגד הרצון שלי ומעליו, זה לא נקרא שאני עוסק בפעולות רוחניות אלא מתקדם "בעיתו". בשביל "אחישנה" צריך להתאמץ.