Home >> עצות וקטעים >> בירור, מיון וחיבור

בירור, מיון וחיבור

עלינו לברר רצונות, למיינם לאפשרי ובלתי אפשרי, ולחבר את עצמנו למטרה.

כל העבודה שלנו היא עבודת בירור, מיון וחיבור: בירור מהם הכלים ומהן התכונות שבתוך הכלים – תכונות קבלה או תכונות השפעה. מיון לדברים שאני יכול לתקן ודברים שאיני יכול לתקן, ואת זה עושים בעזרת קבוצה והפצה, והיצמדות לדברים שאני יכול לשנות. חיבור, הוא החיבור שלי לקבוצה, ללימוד, להפצה ולבורא, ולזכור בשביל מה כל זה.