Home >> מילון מושגים >> ביטחון גשמי וביטחון רוחני
רוחניות

ביטחון גשמי וביטחון רוחני

מה פירוש המושגים "ביטחון גשמי" ו"ביטחון רוחני". ביטחון בא ומתגלה רק בקשר בין בני אדם. ביטחון גשמי מתגלה בחברה גשמית וביטחון רוחני מתגלה בחברה רוחנית. "ביטחון גשמי" זה הביטחון של הקיום העצמי שלי, של קרובי משפחתי ושל כלל החברה האנושית, שלא יחסר להם אף פעם המילוי לצרכים ההכרחיים. "ביטחון רוחני" זה כאשר אנחנו כבר למעלה מזה, ומחפשים איך אנחנו יכולים להשפיע לבורא במקסימום בכל רגע בקיומינו. מצב כזה הוא מצב שבו האדם בטוח שלא יחסר לו אף פעם כוחות להשפיע לזולת ולבורא ומקבלים אותו רק בחברה רוחנית שנותנת תמיכה בערבות.