Home >> מילון מושגים >> ביטול
ביטול

ביטול

מהו ביטול ברוחניות? התפתחות הקבוצה תלויה ברב. במידה שהחברים בקבוצה יכולים לבטל את דעתם לדעתו, בהתאם לזה הם מתפתחים, כי סביבה רוחנית זה דעת, זה ידיעה, זה שיטה, זאת קבלת הסמכות. זה התנאי שהתלמיד תמיד צריך לבדוק, למה ולמי נוטה דעתו. הוא נמצא בין שתי כוחות, והוא תמיד צריך להכריע, שדעתו של רבו יותר חשובה מדעתו שלו. אם התלמיד לא מרגיש שיש לו מאבקים פנימיים אז הוא בכלל לא נמצא בבדיקה אלא הוא חושב שהכול בסדר והכול מסתדר. לפעמים הוא ממש הולך כנגד הרב, כי נראה לו יותר הגיוני ללכת לפי השכל והרגש שלו. במצב כזה אין ביטול כי ביטול נקרא ללכת נגד הרצון, נגד כל ההיגיון שלו. אם התלמיד מתמודד עם זה, אז זה נקרא שהוא בוחר את הדרך והולך ואם אין לו יכולת התמודדות אז אין לו מאבק פנימי, ויכול להיות שהוא אפילו לא מודע לכך שכל הזמן הוא הולך לפי דעתו ונראה לו שהוא מתקדם נכון. תלמיד שהולך לפי דעתו לא מסוגל להתקדם נכון אף פעם, כי הוא כולו מתוך העוה"ז, אלא אך ורק אם הוא מגלה שתי דעות ברורות בתוכו, הוא שומע את דעתו והוא שומע את דעת רבו והוא יודע את ההבדל ביניהם והוא גם יודע להעמיד אותם זה מול זה וללכת למעלה מהדעת של עצמו ולקבל את דעתו של רבו. כך הוא כל הזמן בוחר ומתקדם.