Home >> עצות וקטעים >> ביטול ודאגה
ביטול ודאגה

ביטול ודאגה

קחו דוגמא מרבי יוסי בן קיסמא… עלינו לפעול לדאגה הדדית בקבוצה ולאו דווקא לביטול כלפיה. עלינו להגיע לדאגה הפנימית לחיבור בין החברים, דאגה למצוא את החיבור שקיים בתוך הקבוצה.