Home >> עצות וקטעים >> אני, אתם, אנחנו
אני, אתם, אנחנו

אני, אתם, אנחנו

כולם מתוקנים ורק אני מקולקל או שכולנו גוף אחד? אם אני מסתכל על המצב העכשווי שלי, אני רואה שאני מנותק מכולם ורק מחפש איך לנצל אותם, אבל אני רואה גם שאני רוצה משהו חדש, אחר. אני רוצה להגיע למצב של ערבות עם החברים ולהתחבר איתם. אני רוצה שהם יהיו קרובים וחשובים לי, אני רוצה להרגיש את התלות שלי בהם, כמו התלות בגוף שלי. הכוח שמתגלה בחיבור בינינו נקרא הבורא, כוח ההשפעה. "ואהבת לרעך כמוך" זה מצב רוחני, שהחברים, שנראים לי זרים כרגע, הופכים להיות חלק ממני באיזושהי מידה, נעשים בשבילי כמוני, שיש בינינו לפחות מידה אחת משותפת, וכולנו קשורים בה יחד, ובשביל החיבור הזה נתנו לנו קבוצה. תתחיל לחבר את כולם יחד, עד שתרגיש שהם נמצאים בך. בתוך המידה המשותפת, הרצונות המשותפים, תתחיל להרגיש את הכוח הרוחני. אתם כל הזמן נמצאים בבלבול בין ההסתכלות על הניתוק שלי מכולם, שהם מתוקנים ואני מקולקל, לבין החיבור הרוחני. זה טוב מאוד. תהיו בבלבול הזה כל הזמן. זה רק אומר שאתם במחשבה הנכונה כלפי הלימוד והחיבור, שבעזרתם תוכלו למשוך את הכוח הרוחני.