Home >> עצות וקטעים >> אני אדמיין, האור יחבר

אני אדמיין, האור יחבר

רק האור יכול לחבר בינינו, ורק על זה אנחנו צריכים לחשוב.

אנחנו צריכים לחשוב על החיבור ועל האור, שיגיע ויקיים את החיבור. אנחנו בעצמנו לא יכולים להתחבר, ורק האור יכול לעשות זאת עבורנו. אנחנו מדמיינים שאנחנו מחוברים, חושבים על החיבור, והאור מחבר אותנו.