Home >> מילון מושגים >> אמונת חכמים
אמונת חכמים

אמונת חכמים

מהי "אמונת חכמים". "אמונת חכמים" זאת לא אמונה עיוורת, אלא היא אמצעי להתקדמות בדרך הרוחנית. הכוונה היא להיות דבוק לאותם המקובלים שעברו את הדרך והשאירו לנו את השיטה. הם מסבירים אותה בצורה מאוד הגיונית, מאוד ריאלית, לוגית, אבל בכל זאת האדם שלא נמצא בהשגה צריך עדיין להאמין במה שהם אמרו. למרות שיש לו נקודה שבלב והוא נמצא איתם באיזושהי הסכמה, בכל זאת יש כאן מקום ל"אמונת חכמים",בכל זאת הוא צריך למסור את עצמו לדעת העליון, שהוא בעל הניסיון, ללכת אחריו ולמרות שאחרי כל הבירורים האדם לא כל כך בטוח בזה, הוא צריך לבצע את מה שהעליון אומר לו לבצע. זו לא אמונה עיוורת,כי לאחר שהאדם מתבטל כלפי העליון ורוכש את הראש שלו, הוא רואה שהעליון צדק. זה כמו שקטן מאמין לגדול, זה בעצם לא כל כך אמונה, אלא לימוד, שהקטן צריך לקחת מהגדול דוגמה, לבצע, לראות שזה נכון, וכך צעד אחרי צעד להתקדם.