Home >> עצות וקטעים >> אל ייאוש
אל ייאוש

אל ייאוש

אי אפשר לגדול מתוך ייאוש אלא משמחה בלבד. ההתקדמות שלך לא צריכה להיות מתוך ייאוש. אתה לא יכול להתקרב לבורא אם אתה נמצא בייאוש. אין דבר כזה. ישנם, כמובן, מצבים בהם אדם נמצא בייאוש, אבל מתוכם לא מתקדמים. כסיל יושב בחיבוק ידיים ואוכל בשרו. תעשה כל דבר, רק אל תישאר בייאוש. אם אני רואה עד כמה שאני רע, עד כמה שהכל רע וריק, ונכנס לייאוש, זו קליפה שמסתירה לי את האמת – עד כמה שהכל מלא אור, שמחה ומילוי. כשאני בייאוש אני נמצא תחת הרע, כמו התולעת בצנון, ומתוך זה אין התקדמות. אי אפשר לגדול מתוך ייאוש אלא מתוך שמחה בלבד, ולא טוב לאדם להיות בייאוש אפילו רגע אחד.