Home >> מילון מושגים >> אלוקים אחרים
אלוקים אחרים

אלוקים אחרים

מהם אלוקים אחרים ברוחניות ? האדם נברא במצב שנראה לו שיש אנשים אחרים ושיש עולם גדול מסביבו, הרצון לקבל שלי, האגו שלי, ואם הוא מתאר את עצמו כיותר גבוה מהבורא, אז הוא מצייר לעצמו במקום בורא, אלוקים אחרים, זאת אומרת כוח אחר, לא בדיוק הבורא, אלא העתקה מהרצון לקבל שלו שנראה לו שזה אלוקים בהתאם לרצון הלא מתוקן שלו וזה נקרא אלוקים אחרים. אבל כל זה מתבטא בכלים הפנימיים שלו שהוא עדיין לא הגיע בהם לייחוד, לייחד אותם יחד, לראות שהוא נמצא לבד מול האלוקות, מול הבורא.

כל הסטיות, ההפרעות, המחשבות הזרות וכל מיני מקרים שבאים לפניו, הוא חייב לשייך אותם בסופו של דבר רק לבורא ולא לכל מיני סיבות ומקורות אחרים. זו עבודה קשה כי כל דבר שהוא לא משייך לבורא, אפילו לעצמו או לחבר או לכל מיני סיבות או לגורל, כל זה נקרא אלוקים אחרים מכיוון שהוא תולה את עצמו במשהו שלא נמצא בבורא כלומר שקיים עוד משהו או מישהו שיכול להיות מקור של השפעה או טובה או רעה, עליו ועל השאר.