Home >> מילון מושגים >> איסור ללמד תורה לעכו"מ
איסור ללמד תורה לעכו"מ

איסור ללמד תורה לעכו"מ

מהי תורה, מהם עכו"מ, ולמה כתוב שאסור לעכו"מ ללמוד תורה. "תורה" פירושה דרכי האור המתפשטים בכלים לפי חוק השתוות הצורה, בהתאם ליחס בין האור והכלי על ידי המסך. לימוד תורה זה אופן התפשטות האורות בכלים המתוקנים, בתוך הרצון לקבל המתוקן בכוונה על מנת להשפיע, כדי לעשות פעולה ממשית של השפעה.

עכו"מ (עובד כוכבים ומזלות) נקרא מי ש"עקום", לא מכוון ישר לאור, משתחווה לאגו שלו ולכן הוא לא מסוגל לקבל את האור העליון ואין לו כלים ללימוד התורה. ולכן כתוב שאסור ללמד תורה לעכו"מ, כי "אסור" ברוחניות פירושו "אי-אפשר".