Home >> מילון מושגים >> איכות
איכות

איכות

מה זה "איכות" ברוחניות. "איכות" ברוחניות נקראת מידת הבירור של הרצון להשפיע מעל הרצון לקבל. זאת אומרת יכולת הבירור בפנימיות שלו, במורכבות שלו, בתכונות ההשפעה שבו, על פני הרצון לקבל שלו.