Home >> שיעורי קבלה >> "אור" הוא גילוי אור הקשר בינינו
"אור" הוא גילוי אור הקשר בינינו

"אור" הוא גילוי אור הקשר בינינו

"נשמה" היא מידת ההשפעה והאהבה הנמצאת ברצון לקבל

הטוב מתגלה במידת גילוי הרע שבאדם

"לילה" הוא חוסר היכולת להתחבר עם האחרים

העולם מתהפך אם אני חושב כך או אחרת; הכול בי

העיקר עבורי זה ללמוד את צורות הרצון, צורות ההתאמה לבורא

השוני בין "בעיתה" ל"אחישנה" הוא בחיפוש צורה חדשה, מתקדמת יותר, יותר דומה, דבוקה לבורא

כל הצרות והסבל בעולם שלנו, הן אותן הצורות שלא רצינו לקבל כצורת ההשפעה

בהסתרה, האדם מתקדם על-ידי התגברות על הייסורים. ברוחניות, האדם מתקדם על-ידי התגברות על הטוב

אנו לא יכולים לתקן אף רצון בעצמנו, ואפילו לא לברר אותו. ניתן לעשות זאת רק על-ידי בירור עם החברה, כלפי מי שנחשב זר בעיני

כל לימוד חכמת הקבלה בזמן ההסתרה הוא סגולה – למשוך ממנו את המאור המחזיר למוטב

בכל מצב יש בנו את כל מכלול הרצונות, כל הנשמה, ובכל זאת אנו צריכים לברר כל רצון ורצון, מכיוון שהכול בא אצלנו מהקלקול