אדם

אדם זה מי שנמצא בין שתי כוחות באמצע, אנחנו מגדלים אותו. מהאדם שברא הבורא, משתי מערכות, נעשַה בכל אחד ואחד מאיתנו ניצוץ מאותו אדם. הוא ברא מערכת של דומם, צומח וחי ובסיום של המערכת הזאת בהתפתחות הרוחנית, נברא האדם, המדבר.

אומרים שבאדם האגו מתחיל לצמוח בצורה לא מאוזנת וכל היתר נמצא באיזון. אז מה ברא הבורא? הוא ברא מערכת של דומם צומח חי ואחר כך הוא ברא את צורת האדם, אבל צורת האדם לא מאוזנת. הוא ברא את צורת האדם, והתחיל לגלות לו את כוח הקבלה כנגד כוח ההשפעה. האדם נברא לא מאוזן, נבדל, כשאצלו כוח הקבלה לחוד וכוח ההשפעה לחוד. זה נקרא שאתה נמצא בגן עדן ואסור לך לאכול מפרי עץ הדעת, ממנו לא תאכל, אסור לך להפעיל את כוח הקבלה אלא אתה נמצא רק בכוח ההשפעה, בכוח אחד. והוא סידר ככה שאדם ייצרף את השני כוחות האלו, כוח הקבלה וכוח ההשפעה יחד. זה כמו בפיצוץ אטומי, אתה מסדר את הדברים האלה בצורה כזאת שיש לך פיצוץ. לַמה? כי בצורה הלא מאוזנת נפגשים שני המערכות, כוח הקבלה וכוח ההשפעה, אז מִכך שהם היו צריכים להתקיים יחד, אבל לא היה ביניהם איזון, אז מִזה נעשתה השבירה. חוסר כוח האיזון בין שתי המערכות האלה שהתפתחו אלפי שנים יחד, במאבק ביניהם, והעובדה שלא היה כל כך צורך בכוח האיזון הביא למצב של שבירה שאותה אנחנו מרגישים כיום. זאת אומרת המשבר שאנחנו מגלים, זה בעצם תחילת המשבר שקרה באדם הראשון, שהיה חסר כוח האיזון בין קבלה להשפעה ועכשיו האנושות מגיעה לנקודה הזאת.