Home >> מילון מושגים >> אברהם
אברהם

אברהם

מהי תכונת "אברהם" שאותה אנו צריכים לרכוש כדי להדמות לבורא. "אברהם" היא התכונה הראשונה היסודית שאנו צריכים לרכוש כדי להידמות לבורא, כדי להשתדל לעשות לו "נחת רוח" באותה מידה כמו שהוא עושה לנו. זאת היא תכונת החסד שבעזרתה הכלי מוכן כבר לקבל אור חכמה. אור החכמה שמגיע לכלי, אור ע"ב-ס"ג, מגיע לא כאור של מילוי, אלא כאור של תיקון (ע"ב בגימטרייה הוא "חסד") והוא נותן לכלי אור החסדים ובאור החסדים הזה, בכוח של ההשפעה, הכלי שנמצא בצמצום יכול להסיר את ההגבלות שלו, ובאותו המקום בו כבר אין איסור, אפשר כבר לקבל שם את אור החכמה על מנת להשפיע. התיקון הראשון הזה של הכלי באור החסדים שמגיע מבינה ופותח את השערים נקרא "אברהם". כלומר השלב הראשון בתיקון שמתגלה נקרא פעולת אברהם, פעולה על הרצון לקבל שצריך להסתדר בהתאם לאותיות "אברהם".

על מה זה מדבר? זה מדבר על כך שאצלו הכלי נפתח בהתאם למ"ט שערי בינה והוא מתחיל לעבוד בצורה מתוקנת, על מנת להשפיע. ולכן זה השם הקדוש הראשון, תבנית שה"רצון לקבל" מקבל על עצמו ועובד לפיו על מנת להשפיע כמו הבורא, ומתוך כך הוא נקרא קדוש.