Home >> מילון מושגים >> חוכמת הקבלה
חוכמת הקבלה

חוכמת הקבלה

למה חוכמת הקבלה נקראת "חוכמת הקבלה" ולא "חוכמת ההשפעה". חוכמת הקבלה נקראת "חוכמת הקבלה" ולא חוכמת ההשפעה" כי זוהי חוכמה שמלמדת אותנו איך לקבל, איך לגלות את החיסרון הנכון למה שהבורא רוצה לתת לנו ואז נוכל לקבל ממנו את הכול. כי מצד הבורא אין שום מניעה, או איזה שהם מחסומים, כלום, אלא כל המחסומים הם בנו, היות שאנחנו לא מרגישים בזה טעם ולכן זה כאילו תפל, לא קיים. ואז ככל שאנחנו מתפתחים, אנחנו מפתחים את החיסרון ובהתאם לגודל החיסרון אנחנו מרגישים את גודל המילוי, את התענוג. ברוחניות אם החיסרון שלנו הוא נכון אז התענוג לא מנטרל את החיסרון לעומת זאת בעולם שלנו כשיש לנו חיסרון לכמה דברים ואנחנו רוצים לקבל את התענוגים בתוך החיסרון אז התענוגים מוחקים את החיסרון, החיסרון נעלם, הרגשת התענוג נעלמת והחיים שוב נשארים ריקים.