Home >> מילון מושגים (page 15)

מילון מושגים

מזל

מזל

מהו מזל ברוחניות? מזל נקרא האורות עליונים שמגיעים אלינו מהראש דא"א שנקראים מזלות, נוזל שמגיעים טיפין טיפין בהתאם לצורת ההתקדמות של האדם, לכן האורות האלו נקראים מזלות. האורות האלה שלא מגיעים בקילוח, בזרם אלא בהפסקות ביניהם נקראים מזלות. ההפסק הזה שנעשה ע"י האורות האלה הוא מביא לכך שאנחנו מתעוררים ,שאנחנו מתחילים להגיב. לכן כתוב הכול תלוי במזל ו"משנה מקום משנה מזל", ...

המשך לקרוא »

צמצום

צמצום

מהו צמצום ברוחניות ? מלכות דא"ס שמבינה ומרגישה את כל האור שממלא אותה, מגיעה לנקודה שבה היא מתחילה להרגיש את המאציל ולכן היא מתביישת ועושה צמצום. זאת אומרת הצמצום זה הסיום של התפתחות הרצון. הרל"ק רוצה רק ליהנות, כל האורות שהוא קיבל קודם הם היו אורות של תענוגים ומאחרי האורות האלו הוא גילה את נותן התענוגים. זה נקרא שהוא באמת הגיע ...

המשך לקרוא »

מחשבת הבריאה

מחשבת הבריאה

מהי מחשבת הבריאה ברוחניות ? מחשבת הבריאה היא המחשבה של הבורא שעל ידה נברא הכל, הנבראים שנמצאים בה וכל הפעולות והרגשות שלהם. הנבראים מתרוממים, משתווים לבורא ומגיעים לגמר התיקון ובכך הם משיגים ומיישמים את כל המחשבה שלו. כל זה מורגש כלפי הנבראים כאיזשהו תהליך שהם עוברים, שנעשה בהם משהו, שקורה איתם משהו אבל, באמת, גם הנבראים וגם הפעולות שעוברות עליהם, הרגשות שלהם, ...

המשך לקרוא »

חפירה ובניה

חפירה ובניה

מהם חפירה ובניה ברוחניות ?  הכול בנוי על הרצון לקבל, על החומר של הנברא, ובמידה שמשתמשים בו יותר, צריכים להרגיש שהוא הפוך מהבורא. זה נקרא שחופרים אותו יותר עמוק ולא מפחדים לגלות שהוא הפוך, כי בדרך כלל ההרגשה הזאת היא לא נעימה, ואחרי זה מגיעים לצורך לתיקון.  אז מתחילים לבקש את האור, את תכונת הבורא שהיא תתקן את תכונת הנברא. ...

המשך לקרוא »

הצדקה והסכמה

pexels-photo-large (3)

מהם הצדקה והסכמה ברוחניות ?ההסכמה עם הבורא היא בעניין הבריאה שברא, כשאנחנו מגלים את הפעולות שלו כפעולות שלמות וטובות. זאת לא רק הסכמה ויש כאן הרבה שלבים. נשאלת השאלה למה אני צריך לתקן הכלים שלי כדי להגיע להצדקה, עד כדי כך שאפילו אם הוא לא היה עושה כלום, גם אני לא הייתי עושה כלום כי אני כבר מבין את כל ...

המשך לקרוא »

הרגשת החיים – בני ברוך מסבירים

הרגשת החיים

מהי הרגשת החיים ברוחניות?  אנחנו מודדים את הרגשת החיים, את הרגשת הקיום שלנו במודע או לא במודע תמיד כלפי האור. אנחנו נבראים ונברא אם הוא לא מרגיש את הכוח שברא אותו, שמחזיק אותו, אז הוא לא מרגיש את עצמו. הוא יכול להרגיש את עצמו רק כלפי אותו הכוח שנותן לו חיים. אין נברא ללא בורא. "נברא" זה נקרא בר, חוץ. ...

המשך לקרוא »

תפילת שמונה עשרה

הרגשת החיים

מהי תפילת שמונה עשרה ברוחניות ? תפילה היא לא בקשה מהבורא שישתנה אלא איך אני אמצא חסרונות הנכונים שבמגע עם האור העליון אוכל להשתנות, להיות מתוקן ולהתפתח הדרגתית כדי להיות כמוהו. תפילת שמונה עשרה היא ודאי רק סימן. אנחנו מדברים תמיד רק על מלכות, אבל הסימן הוא שאנחנו הולכים למעלה מהרל"ק, בכוונה שאנו הולכים להשתמש בו בע"מ להשפיע. כל התהליך ...

המשך לקרוא »

ישראל

ישראל

מהו ישראל ברוחניות ? ישראל זו לא אומה. אין להם שורש בין שבעים אומות העולם. מתוך כל אותם שבעים האומות שהיו בבבל, התנתקו אלו שהייתה בהם הנקודה שבלב וע"י הניצוץ הזה, הנקודה שבלב, הם התחברו ביניהם. ברגע שהנקודה שבלב בוערת ומחברת אותם יחד הם מתקיימים ברמה הרוחנית. הנקודות האלו שהתחברו יחד לנשמה אחת נקראים ישראל.   ברגע שהנשמה נשברת והכלי ...

המשך לקרוא »

עצמאות

עצמאות

מהי עצמאות ברוחניות ? משמעות העצמאות היא להגיע להשתוות הצורה עם הבורא. זו הסיבה היחידה לבריאה, הכול מתבטא במילה אחת, דבקות.   אף אחד לא שאל אם לברוא או לא לברוא את הבריאה וכל אחד מאיתנו, בזה אין בחירה, בזה אין שום חרות. החרות שלך היא רק במימוש, שתגיע בחיסרון שלך הנכון לאותה המטרה שנקובה מראש.   עצמאות היא בזה ...

המשך לקרוא »

קללה וברכה

קללה וברכה

מהם קללה וברכה ברוחניות ? הכול תלוי בהכנה מצד האדם, מצד הבורא אין שינויים מקללה לברכה וההיפך, אלא האדם שמכין את עצמו מגלה ביגיעה שלו אם הוא הגיע לברכה או לקללה ואין לשייך זאת לכוח העליון. בדומה לתפילה שאם אני מכין את עצמי נכון אז אני זוכה לברכה ואם אני מכין את עצמי בצורה לא נכונה אז אני מגלה את ...

המשך לקרוא »