Home >> עצות וקטעים >> ניצוצות
ניצוצות

ניצוצות

מדוע קל יותר להתחבר עם קבוצה מאשר עם אדם בודד? עם קבוצה קל יותר להתחבר מאשר עם בודד, כי כשמדובר באחד על אחד אתם נכנסים לתכונות האישיות אחד של השני, ולא למעלה מהם. אנחנו צריכים להתחבר למעלה מהאופי, למעלה מהטבע שלנו, בקשר הדדי המשפיע זה לזה, בקשר של השפעה ולא בקשר של קבלה. בכל אחד מתעורר הניצוץ שלו, והניצוצות האלו הם שמתחברים. בחיבור בין הניצוצות אנחנו מגלים את האור, את הבורא. ברגע שכולם נמצאים למעלה מהאגו שלהם, למעלה מהטבע שלהם, ורוצים להתחבר במגמה אחת יותר קל להתחבר איתם. כשאתה מדבר עם בן אדם אחד זה לא הניצוץ שלו שמדבר עם הניצוץ שלך, ואתם נכנסים לקשר בהמי, אנושי. הכוח של הכנס יכול לחבר את כל הניצוצות האלה, את הרצונות שלנו להרגיש רוחניות, למעלה מהאגו שלנו, וזה פועל על כולם כי זה כוח הסביבה.